Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten en op alle overeenkomsten met ondernemingen, instellingen en personen die met Aqua-Hobby nv werden afgesloten hetzij via het Internet, per fax, per brief of per telefoon. Alle opdrachten worden slechts op de navolgende voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door Aqua-Hobby nv schriftelijk is bevestigd. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Aqua-Hobby nv behoudt zich steeds het recht voor de leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen. Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de voorwaarden en garantiebepalingen voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een overeenkomst, tenzij wederom telkenmale schriftelijk is bevestigd.

2. Verkoopsvoorwaarden

2.1 Alle vermelde prijzen op de website zijn inclusief BTW en recupel. De factuur wordt u steeds bezorgd samen met de levering. Alle aanbiedingen van Aqua-Hobby nv zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van product. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt u per e-mail op de hoogte gebracht en eventueel een alternatief aangeboden. Aqua-Hobby nv heeft steeds het recht prijzen te wijzigen omwille van wettelijke noodzaak of prijsverhogingen vanwege haar leveranciers en heeft tevens steeds het recht eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u middels e-mail op de hoogte gesteld. U hebt dan het recht uw bestelling te annuleren.

2.2 Afbeeldingen en specificaties  voor alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, technische specificaties zoals gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren e.d. op de internetsite van Aqua-Hobby.shop gelden de gebruikelijke toleranties. Deze zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

2.3 Levertermijnen - annulering : Aqua-Hobby nv voorziet volgende levertijden: - indien op voorraad bij Aqua-Hobby: vertrekt het product dezelfde dag van de betaling - indien niet op voorraad bij Aqua-Hobby nv / fabrikant / importeur dan wordt u hiervan verwittigt en wordt een aangepaste levertijd doorgegeven. Aqua-Hobby nv is, indien zij zelf de producten niet op voorraad heeft, afhankelijk van de prestaties van haar toeleveranciers en gaat uit van de door de toeleveranciers verstrekte gegevens. Opgegeven levertijden zijn nooit te beschouwen als bindende termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de indicatieve afleveringstermijn heeft u geen recht op enige schadevergoeding. Aqua-Hobby nv heeft altijd het recht in gedeelten af te leveren. Indien u weigert de bestelde goederen bij levering te ontvangen en/of te betalen dient u de daaruit voor Aqua-Hobby nv voortkomende kosten, schaden en rentes te vergoeden.

2.4 Zichttermijn : Na het verstrijken van de zichttermijn van 7 dagen wordt de koopovereenkomst een feit. Voor zover niet anders aangegeven, hebt u na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 7 dagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn terug te zenden of te ruilen voor andere producten. Eventueel gedane betalingen zullen binnen 14 dagen na retour van de geleverde goederen worden teruggestort. Elke terugzending dient vooraf gemeld via email aan info@aqua-hobby.com en wordt bevestigd door toekenning van een retournummer. Tijdens de zichttermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en onbeschadigde verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien aan bovenvermelde voorwaarden niet werd voldaan behoudt Aqua-Hobby nv het recht kosten aan te rekenen voor de retour of retour te weigeren. De zichttermijn is enkel van toepassing op particuliere verkopen. Aankopen op firma zijn in regel steeds definitief. Annulatie kan geweigerd worden, of annulatiekosten kunnen worden doorgerekend.

3. Betalingsvoorwaarden : Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, kan de levering slechts plaatsvinden nadat de betaling van de bestelling is ontvangen. U maakt het totaalbedrag van de order over naar bankrekeningnummer BE28 2300 3128 2520 op naam van Aqua-Hobby nv, Liersesteenweg 161A, 2220 Heist op den Berg  met in de mededeling uw naam en ordernummer. Indien de betaling van het order niet is ontvangen op rekening van Aqua-Hobby nv, binnen 1 week na het plaatsen van de bestelling, wordt de bestelling automatisch als niet bestaand beschouwd.

4. Afhaal- en verzendservice

4.1 Afhaalservice

Alle bestellingen kunnen gratis afgehaald worden in onze winkel. Zodra uw bestelling klaarstaat, nemen wij contact met u op.

Hierbij zijn er uitzonderingen, deze worden in de desbetreffende categorieën aangegeven.

4.2 Afhaaladres

Aqua-Hobby nv
Liersesteenweg 161A, 2220 Heist op den Berg
Tijdens de gewone openingsuren.
Tel. : 015 25 79 80

4.3 Verzendservice

In algemene regel worden uw bestellingen bij u afgeleverd tot aan de drempel op de begane grond (of in overleg op een andere door u gewenste, goed bereikbare plaats). Bij een standaardlevering worden de aquaria en/of toebehoren niet geïnstalleerd. Wij verzoeken u de toegang van en de doorgang tot uw woning of appartement vrij te maken van obstakels, om zo beschadigingen aan de goederen of uw eigendommen te voorkomen. Mocht er, ondanks de uiterste zorgvuldigheid die onze bezorgmedewerkers betrachten, tijdens de aflevering toch schade aan uw eigendommen worden veroorzaakt, dan dienen zij hiervan een aantekening te maken op de factuur en direct een schaderapport op te stellen. Dit rapport wordt door u en de bezorgmedewerker ondertekend. Wij verzoeken u dit tevens schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Indien bezorgmedewerkers tijdens de aflevering toch schade aan uw eigendommen veroorzaken, dan dienen zij hiervan een aantekening te maken op de factuur en direct een schaderapport op te stellen. Dit rapport wordt door u en de bezorgmedewerker ondertekend. Wij verzoeken u dit tevens schriftelijk aan ons kenbaar te maken.

4.5 Verzendkosten

4.5.1 Pakketpost

De kosten van een pakket worden in de webwinkel automatisch verrekend bij het afrekenen. Aquaria, meubels en lampen worden niet verzonden per pakket maar via een speciaal transport waarvan u op voorhand wordt verwittigt. De prijs hiervan wordt bepaald door de afstand en de aard van het artikel.

4.5.2 Afhaling

Bij afhaling worden er geen leveringskosten aangerekend.

Hierbij zijn er uitzonderingen, deze worden in de desbetreffende categorieën aangegeven.

4.5.3 Levering door eigen transport.

Deze leveringen worden door Aqua-Hobby nv zelf, of door Aqua-Hobby nv ingeschakelde derden, uitgevoerd. Berekening van de kosten zijn afhankelijk van de afstand tussen Aqua-Hobby nv, Liersesteenweg 161 A, 2220 Heist op den Berg en het leveringsadres. Aqua-Hobby nv is steeds gerechtigd de leveringskosten berekend in de webwinkel aan te passen. Bij foutieve ingave van de verzendmethode, zal Aqua-Hobby nv de klant op de hoogte brengen van een eventuele aanpassing. Indien u niet akkoord bent met de aanpassing, bent u gerechtigd de bestelling schriftelijk te annuleren.

4.5 Verzendrisico’s

Bij leveringen aan huis door Aqua-Hobby nv zelf, zijn de transportrisico'’s ten laste van Aqua-Hobby nv tot voordeur klant. Leveringsrisico's bij het verzenden van pakketten zijn verzekerd tot € 500€ door de leveringsfirma. Bij eventuele geschillen zal Aqua-Hobby nv indien nodig optreden als bemiddelaar.

5. Garantie

Wij garanderen dat de door ons geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staan daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. De garantietermijn van Aqua-Hobby nv komt overeen met de fabrieks-garantietermijn. Deze garantie geldt niet ingeval van kennelijk verkeerd of onoordeelkundig gebruik, nalatig onderhoud of opzettelijke beschadiging. Mag ik er u op wijzen dat glasbreuk nooit binnen de wettelijke garanties valt. Indien u een defect heeft geconstateerd binnen de garantietermijn dan dient u dit steeds schriftelijk of per email aan ons kenbaar te maken. U bezorgt de goederen te 2220 Heist op den Berg, Liersesteenweg 161 A. Hierdoor gedane kosten zijn ter rekening van de klant. Wij doen dan het nodige voor de opvolging van de herstelling in nauw overleg met de leverancier-fabrikant. Verzendkosten, leveringskosten voor herstelde goederen terug aan klant, zijn eveneens ter rekening van de klant. Artikelen die gerepareerd moeten worden, dienen zuiver terugbezorgd te worden. Indien deze niet gereinigd zijn, zijn wij verplicht een toeslag aan te rekenen. Ingeval u bij controle van de levering of eerste gebruik vaststelt dat de levering niet conform uw bestelling is, zijnde onjuist, onvolledig, beschadigd, defect,… dan dient u hiervan Aqua-Hobby nv onverwijld en omstandig in te lichten via email of per aangetekend schrijven en dit binnen de 7 dagen na de levering. Aqua-Hobby nv neemt uw klacht in behandeling en zal u per email of telefonisch de oplossing of regeling bevestigen. Ingeval van een terugzending noodzakelijk is verwijzen wij naar de bepalingen van art. 2.4 (vermelding retournummer en in originele verpakking).

6. Wet op de privacy

- gebruik persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens waarover Aqua-Hobby nv beschikt als gevolg van het aanmaken van uw account bij het plaatsen van uw bestelling, worden aangehouden in een klantenbestand en enkel aangewend voor uitvoering van onze facturatie en levering en kunnen alleen in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld. Elke persoon geregistreerd in onze databank heeft te allen tijden het recht op inzage tot zijn gegevens en het recht zich te laten verwijderen uit onze databank. Wijzigingen in klantgegevens kunnen door de klant zelf aangebracht worden in de klant account of via mail. Zich laten verwijderen uit de databank kan via mail naar info@aqua-hobby.com. Aqua-Hobby nv respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor de vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Indien Aqua-Hobby nv gebruikt maakt van uw klantengegevens voor het versturen van mailings, kan u indien u dit wenst verwijderd worden uit de mailinglist, zend hiervoor een mail met aanvraag verwijdering mailinglist aan info@aqua-hobby.com.

7. Overmacht

Aqua-Hobby nv is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Aqua-Hobby nv evenals van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. Aqua-Hobby nv behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Aqua-Hobby nv gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

8. Afhandeling klachten en geschillen

Op alle overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Aqua-Hobby nv en de koper, welke niet in der minne kunnen geregeld worden, zullen behandeld worden door de bevoegde rechtbank van Mechelen. In het geval u een officiële klacht wenst duidelijk te maken verzoeken wij u deze aangetekend op te sturen naar onderstaand adres, met een kopie per mail naar info@aqua-hobby.com. Aqua-Hobby nv Liersesteenweg 161 A, 2220 Heist op den Berg verbindt zich ertoe een antwoord terug te sturen op elke klacht en dit binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de klacht.